Rezultatele cautarii tale

Ionuţ Enache

CURRICULUM VITAE


Informaţii personale

Nume și prenume: Ionuţ Enache
Adresa: Com. Vultureşti, sat Vultureşti, nr. 193, jud. Argeş,România
Telefon: 0248 296 017/ 0745 142 539
Email: enache_ionut1973@yahoo.com
Corespondenţă: Com. Vultureşti, sat Vultureşti, nr. 193, jud. Argeş sau C.N. „I.C.Brătianu” Str. Armand Călinescu nr.14, Piteşti, jud. Argeş, 10047
Data nasterii: 23.02.1973
Nationalitate: română

Experienţa profesională

Perioada: 01.09.2008 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: Profesor titular geografie
Numele şi adresa angajatorului: C.N. „I.C.Brătianu” – Str. Armand Călinescu nr.14, Piteşti, jud. Argeş, 10047
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ


Perioada: 04.04.2005 – 10.10.2005
Funcţia sau postul ocupat: Inspector şcolar de specialitate
Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, B-dul Eroilor Nr 4 – 6, Piteşti, Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ


Perioada: 01.09.1999 – 31.08.2008
Funcţia sau postul ocupat: Profesor titular geografie şi istorie
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, B-dul Republicii Nr. 63, Piteşti, Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ


Perioada: 01.09.1997 – 31.08.1999
Funcţia sau postul ocupat: Profesor titular geografie
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” şi Grup Şcolar Construcţii Civile Nr. 2, Piteşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ

Educaţie şi formare

2010-Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Gradul didactic I cu media 10.
2003-Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Gradul didactic II cu media 9,76.
1999-Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Gradul didactic definitiv cu media 9,63.
2007 – 2009-Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinte ale Educaţiei
Specializarea : Management Educaţional Preuniversitar
Master obţinut cu tema : „Managementul comunicării în relaţia profesor – elev. Studiu de caz la Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” ”. Media 9,20.
1999 – 2000 UM 0843 C – lung
Efectuarea stagiului militar, arma jandarmi.
Trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent.
1992 – 1997-Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Litere şi Ştiinţe
Specializarea : Istorie – Geografie
Titlul obţinut : Licenţiat în Istorie şi Geografie cu media 10
Licenţă obţinută cu tema : „Studiul geomorfologic al văii Argeşelului”
1987 – 1991-Liceul Industrial Nr. 1, Câmpulung
Profilul : Electrotehnică
Specializarea : Electromecanică
Titlul obţinut : Diplomă de Bacalaureat ( media 8,41).

Atestate:
2011 – 2012 Absolvirea cursului de perfecţionare „Profesorii de istorie şi geografie în societatea cunoaşterii” organizat de Universitatea „Valahia ” Târgovişte.
mai – octombrie 2011
Formator în cadrul programului de formare continuă „Formare specialişti în evaluare INSAM”
13.01.2009-Atestat competenţe întreţinere şi utilizare aplicaţii software educaţionale : MS Office 2007, Ael, ASM.
17.11.2007 – 01.03.2008-Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic
„ Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică – PRACTICUM ”
30.10.2006-Atestat de absolvire a stagiului „Consiliere şi orientare” organizat de CCD Argeş , în perioada 11 – 15.09.2006-23.02.2007 – 15.09.2007
Ceritifcat de absolvire şi calificare profesională „Agent de turism – ghid” cu nota 10, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
04.03.2002-Atestat „ Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în scopuri didactice” , organizat de CCD Argeş

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă:Română
Limbi străine: Engleză

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs orale Exprimare   scrisă
Engleza A2  Utilizatorîncepător A2 Utilizatorîncepător A2 Utilizatorîncepător A2 Utilizatorîncepător A2 Utilizatorîncepător
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale:

Competenţe de comunicare dobândite în cadrul programului de formare continuă „Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică” şi în cadrul masterului „Management educaţional preuniversitar” .

Competenţe şi aptitudini organizatorice:

Competenţe de planificare şi organizare a activităţilor didactice dobândite în facultate, în cadrul programelor de formare continuă şi la locul de muncă.

Competenţe şi aptitudini tehnice:

Competenţe electrotehnice si mecanice dobândite în liceu.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului:

Competenţe de utilizare a calculatorului dobândite în cadrul cursului „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în scopuri didactice”.

Permis de conducere: Categoria B.